Започна обучение на специалистите по проект BG05M9OP001-6.002-0044-C01 „Патронажна грижа + в община Хитрино ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Включени са 1 медицински специалист по здравни грижи и 10 специалисти в областта на социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа. Специфичното обучение включва теоретична и практическа част и се осъществява по Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на здравеопазването.