НЧ 'Пробуда 1929' с. Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Проект: „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда-1929“ в село Хитрино, общ.Хитрино“

Бенефициент: НЧ“Пробуда-1929“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони 2014-2020г“

ИД № на проекта: 27/07/2/0/00944

Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 19.01.2018г.

Период на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 387 588.87 лв.

Одобрени разходи: 366 450.66 лв.

Европейско съфинансиране: 311 483.06 лв.

Национално съфинансиране: 54 967.60 лв.

Частно съфинансиране: 21 138.21 лв.

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрените за финансиране разходи по проекта са:

 1. разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
 2. разходи свързани с доставките;
 3. разходи за консултантски услуги, подготовка и окомплектоване на апликационната форма;
 4. разходи за консултантски услуги за управление на проекта;
 5. разходи за услуги по осъществяване на строителен надзор;
 6. разходи за проектантски услуги за изготвяне на технически инвестиционни проекти;
 7. разходи за услуги по осъществяване на авторски надзор.

 

Сградата на Читалище „Пробуда-1929“ се намира в урбанизираната територия на с.Хитрино, УПИ I-455, 319 в кв.27 в централната част на селото.
Проекта предвижда извършване на СМР с цел обновяване на помещенията. Ремонтните дейности предвиждат изцяло пребоядисване във всички помещения в читалището и подмяна на настилките според предназначението им, ремонтни дейности по електрическа и ВиК инсталация, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение, реконструкция на отоплителната инсталация и подмяна на вътрешната дограма. Полагане на топлоизолация на покрива на основната сграда и по тавана на сутерена. Предвижда се подмяна на съществуващите ажурни, метални парапети с нови и поставяне на метални букви „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1929“ на входа на сградата.
Предвиждат се ремонтни дейности и по пристройката към основното тяло на сградата от югозападната страна, в която са обособени санитарни помещения. Ремонтните дейности включват полагане на външна топлоизолация и боядисване на фасадите с мазилка, оформяне на цокъл  и цялостно оборудване на санитарните помещения.


       Основната цел на проекта е подобряване достъпа до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги и запазване на духовния и културен живот на населението в Община Хитрино, чрез обновяване на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, което ще доведе до устойчиво развитие на Община Хитрино, оползотворявайки човешките и природните ѝ ресурси по най – добър начин в дългосрочен план
 
Конкретните цели на проекта са:
Ø  Подобряване условията за провеждане на културно-масови мероприятия на територията на с. Хитрино, Община Хитрино;
Ø  Повишаване качеството на провежданите дейности и културно-просветни мероприятия;
Ø  Утвърждаване на културно-духовните ценности и възприятия;
Ø  Затвърждаване на институцията като притегателен център с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции;
Ø  Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
Ø  Приспособяване на читалище „Пробуда -1929“ към европейските центрове за библиотечно и информационно обслужване;
Ø  Засилване ролята на читалището при формирането на силно и активно гражданско общество.
Реализирането на конкретните цели ще доведе до подобрен достъп и повишено качеството и обем на услугите за 738 жители на с. Хитрино, предоставяни от читалище „Пробуда -1929“, с. Хитрино за създаване на привлекателен център за социални контакти и организация на свободното време за разнородни по възрастов, етнически и социален състав групи в населеното място.
С реализацията на настоящия проект, читалище „Пробуда -1929“, с. Хитрино ще запази своите конкретни достижения в:
Ø  Съхраняването на националните традиции и идентичност;
Ø  Привличане на самодейци с различен социален статус и възраст;
Ø  Създаване на международни културни връзки.
 

 

Очаквани резултати от реализирането на проекта     

Изборът на инвестициите по проекта се базира на виждането, че предвижданите ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, от които има нужда сградата, ще се спомогне за подобряване на обстановката при предоставяне на културни услуги на населението в Община Хитрино, ще осигури достъп до обществени услуги, разнообразяване и/или подобряване качеството на услугите, като:

 • осигури услуги, които са комфортни за ползване от представителите на целевите групи като европейски граждани;
 • увеличи достъпността до обществени услуги, чрез провеждане на социални, образователни и културни мероприятия  и услуги предоставяни в частния сектор;
 • позволи да се използват услугите предоставяни в читалището от хора с намалена подвижност възможно най – свободно и самостоятелно, като същевременно ще им се осигурят равни възможности за участие в социалния и културен живот;
 • насърчи социалното включване на представителите на целевите групи;
 • осигури подобрена естетизация на средата.

 

Осъществяването на проекта „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино”, ще осигури  по – привлекателна среда за социален и културен живот, както и ще създаде предпоставки за задържане на етнически разнообразно население от всички възрасти, като подобри качеството на живот за 738 души по данни на НСИ към 31.12.2015 г. – жители на село Хитрино.

С реализацията на проекта ще се повлияе благоприятно върху предоставяните обществените услуги, ще се подобри достъпа до обществени услуги, ще се разнообрази и подобри качеството на услугите и ще се създаде възможност за привличане на не резиденти, като туристи или с цел заетост.