Постоянни комисии

 

Поименен състав и статутът на

Постоянните комисии за мандат 2019-2023 г.

I.Комисия по бюджет,

финанси, икономика,

инвестиционна полити-

ка и нормативна уредба:

II.Комисия по устройство на територията, общинска собственост, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване:

III.Комисия по образова-

ние, култура, спорт, здравеопазване и социална политика: 

IV. Комисия за из-

вършване на провер-

ка за установяване на

конфликт на интереси:

1.Гюнайдън Бейтиев

Юнузов – Председател 

1.Ерджан Мехмедов Алиев- Председател 

1.Красен Василев Петров- Председател 

1.Исмаил Исмаил Кязим- Председател

2.Исмаил Исмаил Кязим –Член

2.Бейхан Бейзат Кязим- член

2.Неджатин Басри Хамид- член

2.Гюнайдън Бейтиев Юнузов - член

3.Юмер Лютфи Садула – член

3.Исмет Исмаил Ибрям- член

3.Орхан Кадир Реджеб-

член

3.Мустафа Мехмед Ахмед – член

4.Ефраим Ибрахим Реджеб - член

4.Емин Тахир Шакир- член

4.Севджан Тасин Акиф- член

4.Емин Тахир Шакир- член

5.Красен Василев Петров

член

5.Наджи Хилми Исмаил- член

5.Левент Хюсмен Хамди- член

5.Мехмед Керимов Ахмедов- член

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
мандат 2015 - 2019 г.

I.Комисия по бюджет,

финанси, икономика,

инвестиционна полити-

ка и нормативна уредба:

II.Комисия по устройство на територията, общинска собственост, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване:

III.Комисия по образова-

ние, култура, спорт, здравеопазване и социална политика: 

IV. Комисия за из-

вършване на провер-

ка за установяване на

конфликт на интереси:

1.Гюнайдън Бейтиев

Юнузов – Председател

1.Ерджан Мехмедов Ахмедов- Председател

1.Севджан Тасин Акиф- Председател

1.Исмаил Исмаил Кязим- Председател

2.Исмаил Исмаил Кязим –

Член

2.Исмет Исмаил Ибрям- член

2.Ерол Кабил Ахмед- член

2.Гюнайдън Бейтиев Юнузов - член

3.Хюсеин Мехмед Хюсеин - член

3.Салим Исмаилов Хашимов- член

3.Орхан Кадир Реджеб-

член

3.Йонка Станчева Томова – член

4.Юмер Лютфи Садула – член

4.Сали Басри Ибрям- член

4.Неджатин Басри Хамид- член

-

5.Ерол Ибрямов Реджебов  - член

5.Ефраим Ибрахим Реджеб - член

5.Нермин Ефраим Исмаил- член

-

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
мандат 2011 - 2015 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба

Председател - Гюнайдън Бейтиев Юнузов

Членове: 

Исмаил Исмаил Кязим

Хюсеин Мехмед Хюсеин

Решат Салиев Алиев

Ибрахим Идриз Ибрахим

Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване

Председател - Ембатин Ахмед Шабан

Членове:

Юмер Лютфи Садула

Риза Сали Мустафа

Ерол Кабил Ахмед

Федаим Ахмедов Еминов

Постоянна комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика

Председател: Федаим Ахмедов Еминов

Членове:

Красен Василев Петров

Риза Сали Мустафа

Ерол Кабил Ахмед

Юмер Лютфи Садула

Постоянна комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси

Председател: Хюсеин Мехмед Хюсеин

Гюнайдън Бейтиев Юнузов

Исмаил Исмаил Кязим