Състав на общински съвет

Мандат 2019-2023

1.Г-н Бейхан Кязим-с.Живково.
2. Г-н Билгин Бакиев- с.Върбак.
3. Г-н Гюнайдън Юнузов- с.Близнаци.
4. Г-н Емин Шакир- с.Тимарево.
5. Г-н Ерджан Алиев-с.Тимарево.
6. Г-н Ефраим Реджеб- с.Хитрино.
7. Г-н Исмаил Кязим- с.Тимарево.
8. Г- Исмет Ибрям- с.Студеница.
9. Г-н Красен Петров- с.Хитрино.
10. Г-н Левент Хамди- с.Сливак.
11. Г-н Мехмед Ахмедов- с.Студеница.
12. Г-н Мустафа Мехмед Ахмед- с.Байково.
13. Г-н Наджи Исмаил- с.Тервел.
14. Г-н Неджатин Басри Хамид- с.Трем.
15. Г-н Орхан Кадир Реджеб- с.Каменяк.
16. Г-жа Севджан Акиф- с.Хитрино.
17. Г-н Юмер Лютфи Садула- с.Звегор.
 

Мандат 2015-2019


1.г-н Мустафа Мехмед Ахмед- с.Байково, ДПС.
2.г-н Исмаил Исмаил Кязим- с.Тимарево, ДПС.
3.г-н Гюнайдън Бейтиев Юнузов- с.Близнаци, ДПС.
4.г-ца Севджан Тасин Акиф- с.Хитрино, ДПС.
5.г-н Хюсеин Мехмед Хюсеин- с.Живково, ДПС.
6.г-н Ерол Ибрямов Реджебов- с.Тимарево, ДПС
7.г-н Орхан Кадир Реджеб- с.Каменяк, ДПС.
8.г-н Неджатин Басри Хамид- с.Трем, ДПС.
9.г-н Юмер Лютфи Садула- с.Звегор, ДПС.
10.г-н Исмет Исмаил Ибрям- с.Студеница, ДПС.
11.г-н Ерджан Мехмедов Алиев- с.Тимарево, ДПС.
12.г-н Ерол Кабил Ахмед- с.Тимарево, ДПС.
13.г-н Салим Исмаилов Хашимов- с.Черна, ДПС.
14.г-н Сали Басри Ибрям- с.Живково, ДПС.
15.г-н Ефраим Ибрахим Реджеб- с.Хитрино, ДПС.
16.г-жа Нермин Ефраим Исмаил- с.Тимарево, ПП „Герб”.
17.г-жа Йонка Станчева Томова- с.Върбак, ПП „Герб”.

 

Мандат 2011-2015
 

Мустафа Реджеб Кяшиф – с.Студеница, ПП "Герб".
Метин Юсуф Яхя – с.Тимарево, ПП "Герб".
Салим Хасан Салих - с.Каменяк, ПП "Герб",
Ерхан Вахдет Хюсеин - с.Калино, ПП "Герб",
Реджеб Ахмед Зекерие - с.Сливак, ПП "ДПС",
Мустафа Мехмед Ахмед – с.Байково, ПП "ДПС".
Исмаил Исмаил Кязим – с.Тимарево ПП "ДПС".
Гюнайдън Бейтиев Юнузов – с.Близнаци ПП "ДПС".
Хюсеин Мехмед Хюсеин – с.Живково ПП "ДПС".
Решат Салиев Алиев – с.Каменяк ПП "ДПС".
Ибрахим Идириз Ибрахим – с.Студеница ПП "ДПС".
Риза Сали Мустафа – с.Тервел ПП "ДПС.
Юмер Лютфи Садула – с.Звегор ПП "ДПС".
Ембатин Ахмед Шабан – с.Черна ПП "ДПС".
Ерол Кабил Ахмед – с.Тимарево ПП "ДПС".
Федаим Ахмедов Еминов - с.Иглика ПП "ДПС"
Красен Василев Петров – с.Хитрино ПП "БСП".