ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на територията на общината, в т.ч.: сградата на здравната служба, сградата на общинска администрация и младежки културен център, находящи се в село Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00942 от 18.05.2018г.

Кратко описание на проекта: 1.Предвижда се основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на младежки културен център с. Хитрино. Предвижда се преустройство на първия етаж и се разработват: конферентна зала от две части и зала за отдих. Втория етаж се преустройва в културен център, като се предвиждат: зала за обучения, един кабинета за „работа с младежи“ и два кабинета за „Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“. Съществуващия неизползваем покрив над кафе-аперитив и ресторант се преустройва в използваем, като се полага настилка и половината се покрива с метална конструкция и покритие от термопанели.

2.Ще бъде реконструирана, обновена, оборудвана и ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на сграда на общинска администрация с. Хитрино. На третия и четвъртия етаж от сградата на общинска администрация се предвижда вътрешен ремонт на помещенията. На второ ниво над ниското тяло се предвижда изграждане на топла връзка между двете сгради – общинска администрация и младежки културен център. Връзката се осъществява като се премахват санитарните възли на ниво – втори етаж и се оформя подход в близост до стълбищната клетка.

Цел на проекта: Основната цел на инвестиционното намерение на община Хитрино е да се възстановят и подобрят административните услуги, чрез подобряване достъпа и нивото на обществените услуги за жителите на с. Хитрино.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта: Реконструирaне, възстановяване, оборудване, обзабеждане и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда на общинска администрация с. Хитрино

Реконструирaне, възстановяване, оборудванне и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда на младежки с. Хитрино

Изработване на технически инвестиционен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

 

Обща стойност на проекта: 1 928 530,19 лв.

Стойност на финансовата помощ: 1 322 249,18 лв.