Потенциал и възможности

Природен потенциал
наличие на поземлени ресурси за развитие на селско и горско стопанство
много добри климатични и екологични предпоставки /чиста среда, въздух, почви, води/ за развитие на различни форми на туризъм /селски, еко, исторически/
запазено биологично разнообразие и естествени находища на защитени видове растителност
наличието на широколистни и смесени гори създава благоприятни условия за развъждането на едър и дребен дивеч диви свине, елени, сърни, зайци, фазани, яребици
почвената покривка благоприятства отглеждането на тревисти културни растения, които имат поразвита коренова система (ръж, овес, картофи и др.)
Техническа инфраструктура
добра инфраструктурна осигуреност
добре развита енергийна мрежа
налична комуникационна връзка във всички селища
компактни населени места и общински център с потенциал за развитие
оста на урбанизация Силистра - Шумен и Разград - Шумен преминава през Общината
спортини комплекси, позволяващи провеждането на спортни и масови мероприятия
реализиране на съвместни проекти със съседни общини за подобряване селищната инфраструктура
Социалната сфера
наличие на образователна мрежа и детски градини във всички селища
наличие на различни етнокултури
възможност за професионална подготовка, ориентирана към изискванията на пазара на труда
възможност за реализиране на програми за квалификация и преквалификация на трайно безработни
Икономически и селскостопански потенциал
свободен човешки ресурс
конкурентна цена на работната сила и ниски производствени разходи
внедряване на нови технологии за разширяване и развитие на местното производство
наличие на качествена земеделска земя
наличие на зърнобази и сушилни на територията на Общината
увеличаване на обработваемата площ
високо качество на произведената селскостопанска продукция
усъвършенстване в традиционни за региона производства - пшеница, царевица
развитието на клъстери като фактор за привличане на частни инвестиции в определени отрасли на региона и възможност за създаване на конкурентно-способни животновъдни ферми
развитие на концесиите и публично-частните партньорства като форма за привличане на външен капитал