Телефонен указател

 

Длъжност

 

 

Име

 

Тел. №

Кмет на община

Нуридин Исмаил

05341/22-50

Заместник кмет

Ахмед Ахмед

05341/89-34

Заместник кмет

Илхан Ахмед

05341/89-35

Директор Дирекция АПИО, ФСД и ОМП

Нюртен Раим

05341/22-13

Главен счетоводител

Магбуле Селим

05341/22-73

Старши експерт ОП и АПО

Веселка Венелинова

05341/20-78

Гл. специалист ТРЗ

Хюсние Ахмед

05341/23-98

Старши счетоводител

Мая Десподова

05341/23-98

Старши счетоводител

Гюнхер Юнуз

05341/23-98

Счетоводител

Анета Петрова

05341/23-98

Гл. специалист Канцелария и  ЧР

Севинч Хайри

05341/22-50

Специалист Канцелария и  ЧР

Елена Стефанова

05341/22-50

Секретар на Община

Емине Меджитова

05341/89-33

Директор Дирекция РР ХДП

Сениха Исмаил

05341/89-31

Гл.специалист Търговия и наемни отношения ОС

Гюлен Реджеб

05341/23-93

Старши специалист Общинска собственост

Нергюл Ахмед

05341/23-93

Гл. специалист ОМП

Кязим Исмаил

05341/21-49

Старши експерт ПЕ

Бюнямин Хасан

05341/89-32

Младши експерт Проекти и екология

Гюлкан Ахмед

05341/89-32

Старши специалист Наредба 1

Неждет Мурад

05341/89-36

Организатор общественополезен труд

Севджихан Азизова

05341/89-36

Касиер- счетоводител

 

Юрке Реджеб

05341/89-37

Гл. специалист МДТ

Бедрие Абтула

05341/89-37

Гл. специалист МДТ

Саджит Осман

05341/89-37

Специалист Деловодство и архив

Фатме Хасан

05341/21-30

Младши експерт ГРАО

 

Соня Рангелова

05341/89-38

Специалист ГРАО

 

Айтен Мехмед

05341/89-38

Гл. специалист АПИО

 

Невянка Тодева

05341/89-38

Гл. специалист АТО

 

Милена Йосифова

05341/89-39

 

Гл. специалист Устройство на територията

Рeбие Сaлим

05341/89-39

 

Главен архитект

Диана Касчиева

05341/89-39

 

 


 

КМЕТСТВА

 

КМЕТСТВО/КМЕТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН


с.БАЙКОВО

АХМЕД МУСТАФА АХМЕД

ул. ТОПОЛИТЕ  18

05348 2375

0882955885

 

С.БЛИЗНАЦИ

РИДВАН АЛИ МУСА

ул. КОЗЛОДУЙ  2

05341 2360

0887386409

 

с.ВИСОКА  ПОЛЯНА

ИБРЯМ ФАРУК ИБРЯМ

ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ  20

05340 2211

0887360048

 

с.ВЪРБАК

ШЕФКЪ ИБРЯМОВ МЕХМЕДОВ

ул. ХАН АСПАРУХ  30

05341 2264

0887362014

 

с.ДЛЪЖКО

ДЖЕВАТ  ХЮСЕИН САЛИ

ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ  20

05345 5515

0887392524

 

с. ДОБРИ ВОЙНИКОВ

МИННЕТ ХЮСМЕН РАФИ

ул. БЪЛГАРИЯ  20

0887385527

05341 2186

 

с. ЕДИНАКОВЦИ

АЛКАН ШЕФКЕД ГАЛИБ

ул. ТОПОЛИТЕ  18

05345 5317

0887387510

 

с. ЖИВКОВО

БАХТИ ХАЛИД СЕЛИМ

ул.  ТОПОЛИТЕ  15

05347 2215

0887376886

 

с. ЗВЕГОР

МЕТИН ХАЛИЛ ТАЛИБ

ул. МАРИЦА  2

05345 5415

0884077484

 

с. ИГЛИКА

МЕТХАН ВЕДАТ АХМЕД

ул. ШИПКА  4

05347 2315

0887377553

 

с. КАЛИНО

ЕРДИНЧ ФАХРЕДИН  КАДИР

ул. ВИТОША 20

05347 2325

0884077482

 

с. КАМЕНЯК

САБРИЯ ХАЙРИ ТАИР

ул.  МИР  21

05346 2215

0887314020

 

с. РАЗВИГОРОВО

НЕРДЖИВАН ИБРАХИМ ИСМАИЛ

ул.  СЛАВЯНКА  12

05345 5215

0888842000

 

с. СЛИВАК

ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ АБТУЛА

ул.  ПИРИН  1

05341 2183

0887391074

 

с.СТУДЕНИЦА

ГЮНЯЙ ХЮСМЕН ХАККЪ

ул.   КАМЧИЯ  11

05349 5313

0887372460

 

с.ТЕРВЕЛ

ИСМАИЛ НЕВЗАТОВ ШЕФКЪЕВ

ул.  ТРЕТИ МАРТ  30

05349 5218

0884077479

 

с.ТИМАРЕВО

МЕХНУРИЕТ ВЕХБИ БАСРИ

ул.  БЪЛГАРИЯ  16

05341 2333

0884077481

 

с.ТРЕМ

НАЗИФ ИДРИЗ НАЗИФ

ул.  АВРОРА  31

05348 2313

0887391289

 

с.ЧЕРНА

ИСМАИЛ ХЪЛМИЕВ ЕБАЗЕРОВ

ул.   ИСКЪР  9

05342 7232

0884077483