Проекти

BG051PO002/13/1.3-07 „Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино”

Договор  №13-13-102/01.11.2013 г. 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

ПОКАНА за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по ОПАК.tif

Информация за проведена пресконференция

Информация за проекта.doc

Проведено обучение на служители от ОбА-Хитрино.doc


 

BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0094-C0001

„Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот”

Информационна среща вж.obyava inform. sreshta.docinform. sreshta 22.01.2013.jpg

Обява за кандидат-потребители вж.obyava za kandidat potrebiteli.doc

Заявление от кандидат-потребители вж.zayavlenie potrebiteli.doc

Обява за подбор на персонал вж.obyava upravitel.doc, obyava DPom i DSan.doc

Заявление персонал вж.zayavlenie personal.doc

Декларация по КТ вж.declaracia.doc