Визия, приоритети и цели

ВИЗИЯ
Община Хитрино да се превърне в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална реализация, висок стандарт и просперитет на своите жители, развивайки интензивно селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост, запазвайки чиста природната среда и историческото си наследство.
ГЛАВНАТА ЦЕЛ
Главната цел в развитието на община Хитрино е: постигането на висока трудова заетост на основата на устойчиво и балансирано развитие на Общината.
ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1. Създаване на условия за растеж, заетост и ограничаване на бедността.
Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване на привлекателността и качеството на живот в Общината.
Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и развитие на партньорство на регионално ниво.