Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)