Работно време с граждани:

 

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

 

 

9780, с.Хитрино,

 

ул."Възраждане" №45

 

тел.: 05341 2250

 

факс: 05341 2120

 

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

 

 

КOНТАКТИ:

 

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

 

 

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във всички клонове на Банка ДСК и Български пощи  ЕАД

 

 

 

 

 

 

Зелен телефон:

 

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

  


 08.11.2021

 

Доклад за План - сметка за ТБО и определяне на такса БО за 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ за план сметка ТБО 2022

 

 


 

07.10.2021

 

Удължаване на срока на проект Топъл обяд

 


 

01.10.2021

 

Заседание на политическите партии на 06.10.2021 г. за определяне за състав на СИК в община Хитрино за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени за 14.11.2021. 

 

 


 

13.09.2021

 

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за държавен служител.

 

 


 

07.09.2021

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

решение

 


 

07.09.2021

 

ПРОТОКОЛ за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Секретар на Община

 

протокол

 


 

30.08.2021


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Секретар на Община

Списък

 

 


 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Информация за преценяване на ОВОС

 

 


 

24.08.2021 

 

Изготвен е Проект на актуализация на Програмa за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хитрино 2020-2025г. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 08.09.2021г. включително в деловодството на Община Хитрино и на е-mail: kmet@hitrino.org. На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ Закона за нормативните актове се определя срок от 14 дни, считано от публикуването му, за обществено обсъждане на Проект на актуализация на Програмa за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хитрино 2020-2025г.
Мотивите съкратения срок са следните:
В изпълнение на Протокол № 12/22.06.2021г. от Решенията на заседание на Областната епизодична комисия е взето решение Общинските администрации да актуализират „Програмите си за овладяване на безстопанствените кучета”, в съответствие с Наредба № 4 за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България в срок до 31.08.2021г.

 

 програма

 


 

Съобщение: Поради ремонтни дейности в сградата на Общинска администрация Хитрино, факсът на Общината не работи. Моля използвайте официалният ни имейл kmet@hitrino.org.

 

 


 

11.08.2021

 

Конкурс за държавен служител

 

заявление , декларация , обявление

 


 

Съобщение

на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл.62а,ал.1 от Закона за водите за водовземане от шахтов кладенец " ШК 1- ВиК Шумен - Тервел"

Съобщение

 

 


 

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

 

            На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 12.08.2021 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Хитрино ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) в обхвата на поземлени имоти 35969.4.279 и 35969.4.282 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Каменяк, Хитрино.

 

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино може да видите тук.

 


 

На основание чл.15, т.1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС 139/24.06.2004г.(обн. ДВ бр.57/2004г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.) обявяваме Решение № ШУ-15-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на „План за интегрирано развитие на Община Хитрино 2021-2027г."

 

Решение № ШУ-15-ЕО/2021г.

 


 

Заповед за забрана на алкохол в община Хитрино, относно провеждане на избори за народни представители

 


 

Уведомление за инвестиционно предложение от "ДАБЛЮ ПИ ДЖИ" ЕООД

 

уведомление , скици , приложения

 


 

 Уведомление за инвестиционно предложение от "БИО ЕНИГМА" ЕООД

 

уведомление

 


 

Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЗВИГОР" ЕООД

 

уведомление

 


 

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АКАЦИЯ ТРЕЙД" ЕООД

 

уведомление

скица

 


 

 Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители в община Хитрино на 11.07.2021 година

 


 

Съобщение: Започна обучение на специалистите по проект BG05M9OP001-6.002-0044-C01 „Патронажна грижа + в община Хитрино ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Включени са 1 медицински специалист по здравни грижи и 10 специалисти в областта на социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа. Специфичното обучение включва теоретична и практическа част и се осъществява по Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на здравеопазването.

 

 

 

 


 

19.03.2021

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с въведените в страната противоепидемични мерки, обявената на 23.03.2021 г. публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Хитрино за периода 2021-2027 г., ще се проведе онлайн.

 Първа среща от 10,00 часа с общинска администрация, кметове, кметски наместник и представители на бизнеса, земеделски производители, желаещите могат да се включат на следния линк:

 

https://us02web.zoom.us/j/85806800961?pwd=YjFYekYyZDYzQWFwaFdSSUw1S0VJUT09

 

Втора среща от 11,00 часа с представители на НПО, читалища, училища и детски градини, желаещите могат да се включат на следния линк:

 

https://us02web.zoom.us/j/88513160613?pwd=RE5SSktpVERmUEcrLzduV3M2RE9pZz09

 


 

15.03.2021

 

Резюмиран документ за нуждите на общественото обсъждане 

на проект на План за интегрирано развитие на Община Хитрино за периода 2021-2027 г., във връзка с публикувана Покана-обявление от 09.03.2021г. 

 

Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация

Приложение 3 - Матрица на индикаторите

ПИРО резюме

Резюмиран анализ

 

Анкетна карта

 


 

09.03.2021

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Хитрино (ПИРО)

за периода 2021-2027 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 и чл.20, ал.2  от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Хитрино е в процес на изготвяне на проект на План за интегрирано развитие на Община Хитрино за периода 2021-2027 г. , който ще бъде публикуван на 15.03.2021 г. на интернет страницата на община Хитрино: www.hitrino.org

На 23.03.2021 г. от 10,00 часа в заседателна зала на Общински съвет Хитрино, в сградата на общинска администрация Хитрино, на ул. „Възраждане“ № 45 ще се проведе публично обсъждане на  проекта на План за интегрирано развитие на община Хитрино за периода 2021-2027 г. 

В тази връзка Общинска администрация Хитрино отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.03.2021г. г. включително в деловодството на Община Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 и на е-mail: kmet@hitrino.org.

 

Мотивите за съкратения срок са следните:
Съгласно § 12 от  Постановление № 183 от 4 август 2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие „Планът за интегрирано развитие на община за периода 2021 – 2027 г. се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие.”

 


 

23.02.2021

 

Съобщение от Басейнова дирекция"Черномарски район"

 

съобщение

 


 

17.02.2021

 

ДО   РЪКОВОДСТВОТО НА:

 • ПП ДПС
 • КОАЛИЦИЯ БСП за България
 • ПП ГЕРБ
 • КП „Обединени патриоти” 
 • ПП ВОЛЯ 
 • КП «Демократична България – обединение»
 •  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                  

 

На основание  чл. 91, ал.3 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на  ЦИК за определяне броя на членовете на  СИК в 30 изборен район Шумен, съобразно броя на избирателите в съответната секция за произвеждане на парламентарни избори, насрочени на 04 април 2021 година свиквам на 22.02.2021 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на ОбА Хитрино консултация за сформиране състава на секционните комисии с представителите на партиите и коалициите, които са имали парламентарна група в 44-ото Народното събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент на РБългария. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. 

Проверка на документите от 09.30 часа на 22.02.2021 г.Моля, представете следните документи:

 • писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице; 
 • заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 година или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи  партията или коалицията; 
 • когато в консултацията участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно; 
 • списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК (изборния кодекс) или когато член на секционна избирателна комисия (СИК) не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия (РИК).

 

 

НУРИДИН ИСМАИЛ:/П/

                                                                        Кмет на община Хитрино

 


 

04.02.2021

 

 

ЗАПОВЕД № РД - 26/03.02.2021

 


 

01.02.2021

 

ОБЩИНА ХИТРИНО СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА


Със заповед № РД01 2516 от 31.12.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в, като делегирана от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ. С Решение № 4 от 28.01.2021 г. на  Общински съвет Хитрино се създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Хитрино, обхващаща 30 потребители. 
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
                     - лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
                     - деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 
Документи:
Обява асистенти, Обява потребители, Заявление-декларация потребител, Заявление асистент, Декларация асистент, CV_LA_blanka

 

 


 

 06.01.2021

Обява за проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19 в община Хитрино“

 

Община Хитрино разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19 в община Хитрино“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ–НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Услугата ще се предоставя на територията на цялата Община и ще включва осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт), предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите и реализиране на съпътстващи мерки.

Във връзка с гореизложеното Община Хитрино уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за ползване услугата „Топъл обяд в  условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино“

Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя в продължение на 3 месеца в работни дни, считано от 01.02.2021 год. до 27.04.2021 год. за следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора взатруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №2/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/;

 

ВАЖНО: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

 

Заявления ще се приемат от 08.01.2021 г. до 13.01.2021 г. включително, от 08:00 до 17:00 часа в деловодството на Община Хитрино на адрес: 

         Община Хитрино
         с.Хитрино
         ул.”Възраждане” №45
         тел. 05341/ 22-50.

 

 

*За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на територията на община Хитрино.

 

 

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Венец,  като Заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Хитрино, която ще изготви окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга“ и „Поименен списък на чакащите“, които ще бъдат включени в социалната услуга в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

 

Общинска администрация

 

Приложение 2 заявление-декларация COVID-19

Приложение 20

 


 

22.12.2020

 

Обява за инвестиционно предложение

 

обява

 


 

17.12.2020

 

Доклад за План-сметка за ТБО за 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за план сметка ТБО 2021

 


 

17.12.2020

 

Проект на Заповед за обявяване на Защитена зона  BG0000602 "Кабиюк"

 

карта обща BG0000602

карта имоти BG0000602

обявление BG0000602

ПР ЗАП ЗЗ BG0000602 Кабиюк

 


 

30.10.2020

 

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г.

 

заповед

 


29.10.2020

 

Противоепидемични мерки - Заповед

 

приложение , заповед

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

 

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е постъпило информация за инвестиционно предложение ”Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на  водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 400±50м в ПИ 73050.2.47, с площ 1709 кв.м  и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, землище на с.Трем, община Хитрино, област Шумен от „ЕКАНИ“ АД, с.Трем.

Цялата информация е качена на интернет страницата на Община Хитрино http://www.hitrino.org/.

В срок от 27.10.2020г. до 09.11.2020 г. включително, в деловодството на Община Хитрино и кметство с. Трем се приемат писмени мнения, становища и възражения, относно посочената информация.

 

 

 

Община Хитрино

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

 


 

26.10.2020

 

"Разпределение на масиви за ползване" - Заповеди ОД Земеделие - Шумен

 

документ

 


 

13.10.2020

 

 

 

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АКАЦИЯ ТРЕЙД" ЕООД

 

 

 

уведомление

 

 

 


 

 

07.10.2020

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЗВИГОР" ЕООД

 

 

 

уведомление

 

 

 


 

 

 

28.09.2020

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "АЙСАМ" ЕООД

 

 

 

уведомление

 

 

 


 

 

 

 

13.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЖП СЕКЦИЯ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 


 

 

12.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 


 

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

КАМПАНИЯ

 

 

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО до 31.08.2020 година включително, съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  чл.37 от Закона за защита на животните и в изпълнение на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хитрино (Актуализирана и изменена с:  Решение № 147 от 13.10.2017 г., протокол № 11, точка 1.)  

 

 

 

По-подробна информация може да Ви бъде предоставена от кметовете по населени места и служители от Общинска администрация Хитрино.

 

 

 

Апелираме, жителите на община Хитрино да се включат активно в Кампанията!

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

 

 

 

 

 


 

 

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хитрино”

 

 

 

информация

 

 

 


 

 

Заповед за сметосъбиране

 

 

 


 

 

 

 

 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

 

 

УВЕДОМЯВА:

 

 

 

 

 


Изготвен е проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Хитрино.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.08.2020 г. включително на деловодството в Община Хитрино на адрес: с.Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 или на e-mail:kmet@hitrino.org

 

 

 

 

 

 

 

уведомление

 

проект на наредбата

 

 

 


 

 

22.05.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за приемане на проект за актуализация на Общински план за развитие на община Хитрино 2014-2020 г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ, ПРОЕКТ

 

 

 


 

19.05.2020 г.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000138 "КАМЕНИЦА"

 

 

 

ЗАПОВЕД / КАРТА

 

 

 


 

 

Констативен акт 1/15.04.2020 г.

 

 

 


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

 

УВЕДОМЯВА:

 

 


Изготвен е проект за изменение  на Наредба за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имушество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.05.2020 г. включително на деловодството в Община Хитрино или на e-mail:

 

 

 

мотиви

 

проект за изменение на наредба

 

 

 


 

 

ДАРЕНИЕ

 

 

 

Общински съвет Хитрино, на проведено заседание на 24.03.2020 г., подкрепи предложението на Кмета на община Хитрино г-н Нуридин Исмаил и взе решение за закупуване на Респиратор „Савина 300 Селект” за нуждите на МБАЛ- Шумен. „В такъв момент на извънредно положение, във връзка с вируса, който застрашава животи, това дарение е най- малкото, което можем да направим за населението на Област Шумен. Моля всички да спазваме забраните и да бъдем отговорни към собственото ни здраве и това на нашите близки”, допълни Кмета на Общината.

 

 

 

Решението бе подкрепено единодушно от всички 16 съветници, присъствали на заседанието.

 

 

 

От Общинска администрация Хитрино

 

 

 


 

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-47/16.03.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването и взети решения от проведените на 09.03.2020 г. заседания на Областен кризисен щаб към Областна администрация Шумен

 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Забраняват се до второ нареждане обществени културни мероприятия на открито и закрито, включително кинопрожекции, театрални постановки, масови мероприятия, в които участват деца и възрастни, включително събирания в пенсионерските клубове.

 

2.Спортните събития на територията на община Хитрино да се провеждат без публика.

 

3. Пътуванията в страната и чужбина да се извършват само в крайни случаи, а след завръщането да бъдат уведомени общопрактикуващите лекари.

 

4.Всички институции на територията на Община Хитрино, които работят с граждани да дезинфекцират помещенията си не по-малко от четири пъти на ден.

 

5.Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Община Хитрино до второ нареждане, с изключение на:

 

-Център за административно обслужване;

 

-Център „Местни данъци и такси”

 

6.При необходимост от  лична среща, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе.

 

7.В помещенията на Центъра за административно обслужване и МДТ :

 

-на всеки 15 минути се дезинфекцират плотовете, помощните маси, бравите и химикалите за граждани.

 

-на всеки 2 часа гореспоменатите помещения се затварят за проветряване и почистване на подовете.

 

-на всеки 2 часа се дезинфекцират коридорите на I етаж, централно фоайе и входните врати на сградата, както и тоалетните.

 

8.На I етаж /след контролно – пропускателния пункт/, II и III етажи в сградата, се прилагат следните санитарно -  хигиенни мерки:

 

-коридорите и тоалетните се измиват четири пъти дневно с дезинфекциращ препарат.

 

-бравите на всички врати се дезинфекцират периодично.

 

 

 

9.За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали.

 

10.Да се прецизира пропускателния режим в сградата на общинска администрация:

 

10.1 не се допуска натрупване на голям брой лица в помещенията за административно обслужване на гражданите и кабинетите, в които пряко се работи с потребители на административните услуги;

 

10.2 изчакването да се осъществява на открито или на място с осигурена добра аерация;

 

10.3 при видими симптоми но неразположение (кашляне, кихане, секреция от носа) лицата да бъдат подканени да използват лични предпазни средства – маски, носни кърпи и други, които да се поставят пред лицето, както и да са на допустима дистанция един от друг и от служителите на съответното обслужващо гише.

 

11.Прекратяват се приемните дни на кмет и ръководство на Община Хитрино.

 

12.Да се засилят санитарно-хигиенните мерки от страна на отговорните служители.

 

13.Служителите на Община Хитрино и второстепенните разпоредители да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и състояние, като при първи симптоми незабавно да обърнат към ОПЛ.

 

14.Ръководителите на структурни звена да не допускат болни служители на работа.

 

15.Да се организира закупуване на еднократни ръкавици и задължителни дезинфектанти, съгласно препоръка МЗ за всички служители, които работят пряко с граждани.

 

16.Мерките от настоящата заповед да се считат за препоръчителни по отношение всички обществени сгради, в т.ч търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и други, в които да се почистват и дезинфекцират помещенията не по-малко от четири пъти дневно.

 

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на:

 

-служителите, отговарящи за почистването на сградата на Община Хитрино – за изпълнение;

 

-зам. кметовете, директори на дирекции, всички служители на ОбА;

 

За неизпълнение на заповедта да бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Юзеир – секретар на Община Хитрино.

 

 

 

 

 

НУРИДИН БАСРИ ИСМАИЛ:

 

Кмет на Община Хитрино

 

 


3.03.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ - "БУЛГАРТРАНСГАЗ"

 

КЪМ ДОКУМЕНТА...

 


09.03.2020 г.

 

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

 

ИСКАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ

 


22.01.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 


06.01.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №768 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Хитрино -4" на "Автомагистрали -Черно море" АД Шумен

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 


16.12.2019 г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

правилник

 


 

14.11.2019

 

Доклад за План - сметка за 2020 г и такса БО

СЪОБЩЕНИЕ за план сметка ТБО 2020

 

 

 


 

 

11.11.2019 г.

 

На основание чл. 26 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК Община Хитрино чрез публикуване на мотивите за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хитрино и издаване на сертификат клас В и проект на измененията, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения, както и да изложат становища по проекта на e-mail адрес: kmet@hitrino.org или в деловодството на Община Хитрино на адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 в законоустановения 30-дневен срок, считано от 11.11.2019 г.

 

Дата на приключване: 11.12.2019 г.

 

Отговорна дирекция: „РРХДП”.

 

НАРЕДБА, МОТИВИ

 


 


 

 

1.10.2018 г.

 

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

 

Прессъобщение на МТСП

 

 

 


Към архив...

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

 Уведомление
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет –
Уведомява